Tuesday, May 19, 2009

Gagasan PM ceriakan alam sekitar

PEPATAH Melayu menyebut bersatu teguh, bercerai roboh. Demikian kepentingan perpaduan dalam sesebuah keluarga, masyarakat, organisasi dan sesebuah negara. Tanpa perpaduan sekurang-kurangnya dari segi aspirasi dan wawasan, maka kita tidak dapat bersaing, apatah lagi mengangkasa bangsa Malaysia untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara maju. Itulah barangkali latar suasana sehingga menyebabkan Datuk Seri Najib Razak memperkenalkan slogan ‘1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan’ pada hari pelantikannya sebagai Perdana Menteri enam minggu lalu. ‘1Malaysia’ nampaknya sudah dikembangkan bukan sekadar slogan, malah menjadi gagasan mengenai perpaduan negara. Dalam konteks Malaysia, isu perpaduan menjadi semakin rencam dan rumit disebabkan kepelbagaian kumpulan etnik dan agama. Kata perbidalan, banyak orang banyak ragam. Mahu tidak mahu, keragaman itu perlu dikembangkan secara positif dalam segala bidang sebagai suatu kepelbagaian yang mewarnakan pencapaian, bukan pertelingkahan apatah lagi permusuhan.

Dalam bidang pelestarian alam sekitar misalnya, gagasan 1Malaysia juga perlu dibina dan dihayati. Pada hemat saya, kesedaran dan komitmen untuk sama-sama berganding bahu melestarikan alam sekitar adalah satu aspirasi besar. Ketika ini aspirasi itu sudah bermula walaupun masih banyak ruang dipertingkatkan. Dalam ruang pojok ini, saya sering menulis bahawa tahap kesedaran dan komitmen rakyat Malaysia memang sudah menyerlah tetapi perlu lebih menyeluruh ke tahap lebih tinggi. Buktinya, berdasarkan Indeks Prestasi Alam Sekitar (EPI) pada 2008, Malaysia berada pada kedudukan ke-26. Kedudukan itu lebih baik berbanding banyak negara maju seperti Amerika Syarikat, Belanda dan Australia disebabkan komitmen secara keseluruhan warga Malaysia khususnya dalam bidang keseimbangan ekosistem. Hal sama juga ditunjukkan dari segi tapak ekologi global dengan 2.2 gha per kapita walaupun nilai itu lebih tinggi berbanding tapak ekologi lestari global pada tahap 1.9 gha per kapita (Global Fooprint Network, 2006). Pencapaian itu bergantung kepada komitmen warga Malaysia secara menyeluruh kepada pelestarian sejagat dan serantau.

Inisiatif perseorangan tidak banyak memberi kesan kepada keseimbangan ekosistem, apatah lagi untuk menjayakan gagasan besar seperti mengurangkan pemanasan suhu bumi dan pencemaran air. Di sinilah peranan gagasan 1Malaysia diperlukan. Pada hemat saya, 1Malaysia tidak boleh dibahas dalam konteks gagasan politik semata-mata untuk bersatu hati membina negara dan ‘menyejukkan’ iklim politik tempatan. Malah, perlu juga diolah supaya turut berperanan menyejukkan iklim global dan menceriakan alam sekitar. Sehubungan itu, kita memerlukan sokongan dan komitmen setiap warga Malaysia untuk mengamalkan cara hidup lestari dalam setiap lapangan. Cara hidup lestari tidak akan terhasil jika minda tidak lestari. Minda lestari bermakna memahami dan berusaha untuk menghayati nilai murni dan abadi mengenai kepentingan alam sekitar dan makhluk ciptaan Allah SWT yang hidup (biotik) atau sebaliknya (abiotik). Nilai berkenaan akan menjadi asas pemikiran untuk beramal dan komited memberi sumbangan dalam semua sektor supaya kepentingan sejagat, negara dan masyarakat lebih diutamakan, khususnya berkaitan dengan keseimbangan ekosistem. Dalam sektor industri misalnya, 1Malaysia dihayati dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan proses penghasilan produk tidak mencemarkan alam sekitar yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan penduduk sekitar. Selain itu produk yang dihasilkan mestilah memenuhi ciri mesra alam supaya penggunaan sehinggalah pelupusannya tidak memudaratkan kesihatan awam.

Dari segi sosial, konsep 1Malaysia minda lestari boleh dihayati menerusi kerjasama penduduk setempat untuk bergotong-royong membersih kawasan supaya takungan air pembiakan nyamuk dimusnahkan, menanam pokok di sekitar kawasan perumahan, atau sekadar memastikan kawasan bersih tanpa sampah berserakan. Kerjasama ini nampak mudah dan santai tetapi besar kesan kepada keseimbangan ekosistem dan perpaduan masyarakat. Selain itu, rakyat didahulukan dalam inisiatif pelestarian alam sekitar. Ketika ini banyak inisiatif dilaksanakan tetapi perlu dipertingkatkan secara berterusan dari segi kesihatan dan keselamatan awam, dan keseimbangan ekosistem. Hal ini ketara dalam kes membabitkan kelulusan projek pembinaan di tanah tinggi berisiko tinggi, perumahan awam di kawasan berisiko banjir dan guna tanah di kawasan tadahan air. Selain itu, kepentingan rakyat juga perlu didahulukan dari segi rundingan tarif air dan tenaga elektrik yang mempunyai implikasi kepada penggunaan sumber asli yang juga perlu dilestarikan. Pada hemat saya, salah satu komitmen ‘rakyat didahulukan’ adalah dengan memperkenalkan cukai alam sekitar dalam pakej tarif air dan elektrik bagi memastikan tidak berlaku pembaziran dan penggunaan sumber asli dilestarikan membabitkan semua pihak, termasuk pengguna dan penyedia perkhidmatan. Sejak awal 1970-an, Malaysia adalah antara negara terawal melaksanakan pelbagai langkah perundangan untuk mengurus alam sekitar menerusi penggubalan pelbagai akta seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Pindaan demi pindaan dilakukan secara berterusan untuk menangani perubahan dan perkembangan semasa, termasuk penggubalan Akta Perkhidmatan Pembetungan 1994 dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Kepelbagaian akta itu menunjukkan komitmen kerajaan dan inisiatif berterusan untuk menghayati minda dan cara hidup lestari. Namun demikian, masih banyak perkara yang perlu dilaksanakan, atau masih belum dilaksanakan dengan jayanya, seperti penguatkuasaan undang-undang dan kesedaran masyarakat. Dalam konteks ‘Pencapaian Diutamakan’, komitmen ini perlu diserlahkan dalam bentuk lebih sistematik dan terarah. Sehubungan itu, saya mencadangkan agar kerajaan segera melaksanakan penilaian prestasi berasaskan EPI (environmental performance index atau indeks prestasi alam sekitar) yang diterima pakai secara global dan diperkenalkan Universiti Colombia dan Universiti Yale di Amerika Syarikat. Sekadar makluman, UTM adalah universiti tempatan yang menjalin kerjasama dengan kedua-dua universiti ternama itu untuk memastikan EPI dapat dilaksana. Saya percaya gagasan 1Malaysia boleh dikembangkan bagi menjana dinamisme memantapkan lagi pelestarian alam sekitar untuk kepentingan rakyat menerusi EPI sebagai petunjuk pencapaian secara lebih menyeluruh. Prof Datuk Zaini Ujang ialah Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

No comments:

Post a Comment